Maak gratis een profiel aan

Privacyverklaring Relatieplanet Nederland B.V.

Wanneer je een website bezoekt of op een andere manier gebruik maakt van de diensten van Relatieplanet Nederland B.V. (hierna: ‘Relatieplanet’), worden er persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Relatieplanet Nederland B.V., Basisweg 30, 1043 AP, AMSTERDAM, Nederland. Als functionaris voor gegevensbescherming heeft Relatieplanet de heer Marc Cox aangewezen (privacy@relatieplanet.nl). Relatieplanet vindt het belangrijk om jouw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Relatieplanet houdt zich daarom zowel aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Telecommunicatiewet als aan alle andere eventuele van toepassing zijnde wetten en regels met betrekking tot privacy.

In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens Relatieplanet van jou verwerkt, voor welke doeleinden en op welke grondslag. Ook leggen we uit hoe lang we je gegevens bewaren en wat je rechten zijn ten aanzien van deze gegevens, bijvoorbeeld recht op inzage of verwijdering en met welke partijen wij gegevens delen.

Verwerkte persoonsgegevens 

Wanneer je je bij ons registreert, je aanmeldt voor onze nieuwsbrief of op een andere manier gebruik maakt van onze diensten, worden de door jou verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt. Het kan hierbij gaan om de volgende persoonsgegevens:

 • Gegevens ten behoeve van jouw registratie op Relatieplanet, zoals naam, e-mailadres, betaalgegevens, klantnummer, abonnementsvorm;
 • Gegevens ten behoeve van jouw profiel, zoals gebruikersnaam/naam, geslacht, geboortedatum, woonplaats, gewenste relatie, beroep, opleidingsniveau, geloofs- of levensovertuiging, interesses, hobby’s, uiterlijke kenmerken, karaktereigenschappen, foto.

  Een deel van de gegevens is optioneel;
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres, om jou een nieuwsbrief toe te kunnen sturen of contact met jou te leggen indien jij contact opneemt met onze klantenservice.

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan Relatieplanet, kan Relatieplanet aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende jouw gebruik van de diensten van Relatieplanet. Deze gegevens verkrijgt zij door het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • Apparaat-gegevens, besturingssysteem-gegevens en, indien van toepassing, ook browser-gegevens, waarmee toegang is verkregen tot een dienst van Relatieplanet. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het advertise-id van een mobiel apparaat, de versie van het besturingssysteem en het type browser dat je gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • Gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals uw surfgedrag, het tijdstip waarop je gebruik maakt van een dienst en het soort dienst dat wordt gebruikt;
 • Locatiegegevens afkomstig van jouw apparatuur of afgeleid van jouw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt; Voorafgaand aan installatie van apps die de locatie van het (mobiele) apparaat doorgeven, wordt uitdrukkelijk toestemming aan jou gevraagd om de locatiegegevens van het (mobiele) apparaat te verwerken.

De cookies worden gebruikt onder verantwoordelijkheid van Mediahuis. Meer informatie over cookies en soortgelijke technieken en het gebruik daarvan op de websites en apps van Relatieplanet vind je hier.

Doel en grondslag gegevensverwerking

De door jou verstrekte persoonsgegevens worden door Relatieplanet verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst. Bijvoorbeeld om op basis van je profiel te zoeken naar de best passende kandida(a)t(en) en om je profiel in het zoekresultaat van andere leden te tonen.
 • Als je een betaalde dienst of een betaald product hebt afgenomen, om te factureren.
   

De verwerking van jouw gegevens voor bovenstaande doeleinden is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die je met Relatieplanet sluit wanneer je een product of dienst afneemt.

 • Om je op de hoogte te houden van de producten en diensten van Relatieplanet.
 • Om je een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (elektronische) boodschap te sturen.
 • Om je gerichte advertenties van Relatieplanet te tonen op websites van derden. Dit kan bijvoorbeeld door met behulp van targeting-tools op Google specifieke doelgroepen aan te maken. Aan deze doelgroepen worden vervolgens gerichte advertenties getoond.


De grondslag voor de verwerking van jouw gegevens voor bovenstaande doeleinden is toestemming. Deze toestemming geef je door middel van het accepteren van de cookieverklaring van een website of app van Relatieplanet. 

Om te voldoen aan de op Relatieplanet van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de bewaarplicht voor de Belastingdienst. De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is het voldoen aan een wettelijke verplichting van Relatieplanet. 

De over jou bekende informatie kan door Relatieplanet op anonieme basis worden gebruikt voor analytische doeleinden. Deze gegevens zijn niet naar jou herleidbaar, maar hebben betrekking op gebundelde gebruikersinformatie zoals: hoeveel mannen/vrouwen bezoeken de site, in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid bezoekers geconcentreerd, et cetera. Deze informatie stelt Relatieplanet in staat haar producten en diensten steeds meer op de wensen van de gebruikers aan te passen.

Gegevensverstrekking aan derden

Jouw gegevens (met uitzondering van de gegevens die onderdeel zijn van je profiel en die openbaar zijn) worden door Relatieplanet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan derde partijen, behoudens het navolgende. Jouw gegevens kunnen zonder je uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Relatieplanet worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leveranciers van betaaldiensten, software en SaaS-diensten (Software as a Service), (advertentie)platforms, hostingdiensten en (direct) marketingdiensten. In een dergelijk geval worden je gegevens slechts gebruikt in opdracht van Relatieplanet voor de in deze verklaring genoemde doeleinden. Daarnaast is het mogelijk dat Relatieplanet op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek of aan een derde als een door jou geplaatste uiting of handeling op ons platform onrechtmatig is tegenover die derde. Relatieplanet zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat zij hiertoe verplicht is.

Gegevensverwerking door derden

Via de websites en apps van Relatieplanet kunnen ook derden cookies en soortgelijke technieken plaatsen en daarmee gegevens van jou verzamelen. Dit zijn bijvoorbeeld social media partijen die bepaalde diensten aanbieden op de websites en apps van Relatieplanet (zoals de ‘share button’). Daarnaast kun je via een website of app van Relatieplanet gebruik maken van diensten van een partner van Relatieplanet, of terecht komen op de site van een derde, bijvoorbeeld via een (embedded) link. In al deze gevallen zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. Je wordt aangeraden ook de privacyverklaring(en) van deze partner(s) c.q. derde(n) te raadplegen.

Meer informatie over cookies en soortgelijke technieken en het gebruik daarvan door derden via de websites en apps van Relatieplanet vind je hier.

Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met de klantenservice van Relatieplanet kunnen worden opgenomen voor trainings- en coachingdoeleinden. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

Bewaartermijnen

Relatieplanet verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Gegevens die wij verwerken in het kader van een overeenkomst verwerken wij in beginsel tot twee jaar na het einde van de overeenkomst.

Beveiliging gegevens

Relatieplanet respecteert de privacy van haar leden en overige gebruikers en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Relatieplanet. Relatieplanet spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Jouw rechten ten aanzien van je gegevens

Hieronder vind je welke rechten je kunt uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die Relatieplanet van jou verwerkt.

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, recht van bezwaar en beperking
Je kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in jouw gegevens die door Relatieplanet zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of aanvullen indien ze onjuist of onvolledig zijn. In bepaalde gevallen kun je ook je persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Ook kun je bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of eerder gegeven toestemming intrekken. In sommige gevallen kun je het gebruik van je gegevens tijdelijk laten opschorten, bijvoorbeeld als er onduidelijkheid is over de juistheid van de gegevens.

Recht op gegevensoverdracht
Je kunt de gegevens die Relatieplanet met jouw toestemming of in het kader van de uitvoering van je overeenkomst met Relatieplanet geautomatiseerd verwerkt opvragen of (indien technisch mogelijk) naar een andere partij laten overdragen.

Klachtrecht
Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je dit melden via de hiervoor genoemde contactinformatie. Ook kun je je klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Om gebruik te maken van een van deze rechten, klik dan hier voor verdere toelichting.

Wijziging van deze Privacyverklaring

Relatieplanet behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 november 2019.